پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شفافیت و شهر هوشمند

سامانه شفافیت شهرداری آباده با هدف شفاف سازی عملکرد شهرداری آباده

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0