شفافیت و شهر هوشمند

سامانه شفافیت شهرداری آباده با هدف شفاف سازی عملکرد شهرداری آباده

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0