بودجه شهرداری آباده در سال 1401

کد عوارض

شرح

بودجه مصوب

ردیف

شرح ماموریت ها

ارقام میلیون ریال

110000

  درآمدهای ناشی از عوارض عمومی     

475.573

1

   کالبدی و شهرسازی     

71.500

120000

  درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری     

21.698

2

   محیط زیست و خدمات شهری     

115.350

130000

  بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري        

19.346

3

   ایمنی و مدیریت بحران        

9.3000

140000

  درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري        

310.438

4

   حمل و نقل و ترافیک        

286.320

150000

  كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي        

12.000

5

   خدمات مدیریت        

559.329

160000

   اعانات ، كمك‌هاي اهدایي و دارائی ها        

41.194

6

   اجتماعی و فرهنگی        

40.750

100000

  جمع کل درآمدها        

880.249

 

  جمع کل ماموریت ها     

211.082.249

200000

  منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای        

165.000

 

  بدهی های قطعی شده سنواتی     

448.000

300000

  منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی      

85.000

 

    

 
 

 جمع کل درآمد و منابع

1.130.249

 

  جمع کل ماموریت ها و موازنه با درآمد

1.130.249

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0