احکام حقوقی کارکنان

 

حکم حقوقی شهردار 

نام و نام خانوادگی سمت تاریخ انتصاب حقوق و مزایا
مهدی شاکر شهردار 1401/04/22 68,003,534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0