عنوان : مطالعات امكان سنجي( تهيه طرح توجيهي)  میدان مرکزی   

     1- شناخت اجمالي و موقعيت كلي پروژه                                    

       طرح مسله و بیان ضرورت

       روشهای امکان سنجی

       انجام هماهنگي هاي لازم با املاک جهت اخذ اسناد پروژه

       طرح موضوع درخواست به صورت شفاف و مشخص .

       بررسي برنامه ها، احكام و فرامين طرح هاي بالادست در خصوص مورد تقاضا (در صورت وجود احكام مذكور).

       بررسی کاربری زمین های پیرامونی ... ( ادامه مطلب )


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0