گزارش عملکرد  واحد عمران پنج  ماه اول  سال 1401

 

 ردیف

عنوان پروژه

شرح عملیات

1

اجرای پیاده رو بلوار شهیدچمران

اجرای سنگ فرش با لاشه سنگ و موزائیک  به طول 140متر و مساحت 700 مترمربع

2

بازسازی پارک های محله ای بلوار مفتح

اجرای سنگ فرش با لاشه سنگ به مساحت 700 مترمربع

اجرای پیاده رو بلوار صادق آباد

اجرای سنگ فرش با لاشه سنگ و موزائیک  به طول 180متر و مساحت 500 مترمربع

3

زیر سازی معابر

انجام عملیات زیر سازی به میزان حدود 1900 مترمربع کوچه های  67 خیابان امام خمینی (ره)

4

پروژه زیر سازی و آسفالت

در مرحله  برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار

5

پروژه تکمیل دفع آبهای سطحی نواب صفوی

در مرحله برگزار مناقصه جهت انتخاب پیمانکار

6

پروژه جدول گذاری و کانیو

در مرحله برگزاری  مناقصه جهت انتخاب پیمانکار

7

پروژه احداث و توسعه و تجهیزات پارک های  محله ای

بهسازی پارک محله ای شیخ عطار در مرحله انتخاب پیمانکار

پارک محله ای پشت زندان طرح در کمیسیون عمرانی شورا

پارک محله ای بلوار محمد منتظری انتخاب مشاور جهت طراحی


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0