پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بودجه شهرداری آباده در سال 1401

 

           
   

بودجه 1401

   

ارقام میلیون ریال

 

شرح

بودجه مصوب

ردیف

شرح ماموریت ها

 

110000

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

475,573

1

کالبدی و شهرسازی

71,500

120000

درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي شهرداري

21,698

2

محیط زیست و خدمات شهری

115,350

130000

بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري

19,346

3

ایمنی و مدیریت بحران

9,000

140000

درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري

310,438

4

حمل و نقل و ترافیک

286,320

150000

كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي

12,000

5

خدمات مدیریت

559,329

160000

اعانات ، كمك‌هاي اهدایي و دارائی ها

41,194

6

اجتماعی و فرهنگی

40,750

100000

جمع کل درآمدها

880,249

 

جمع کل ماموریت ها

1,082,249

200000

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

165,000

 

بدهی های قطعی شده سنواتی

48,000

300000

منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی

85,000

 

 

 

 

جمع کل درآمد و منابع

1,130,249

 

جمع کل ماموریت ها و موازنه با درآمد

1,130,249

           
           

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0