پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

مراحل صدور استعلام 

 

 

 

 

مراحل صدور گواهی عدم خلاف

 

مراحل صدور  پروانه ساختمان

 

مراحل صدور پایانکار

 

 

 

مراحل تفکیک زمین 

 

مراحل رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده صد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0